Simon Pasieka 30.05.2008 – 28.06.2008
Simon Pasieka, 8, 2008, Tempera and oil on canvas, 200 x 300 cm
Simon Pasieka, 8, 2008, Tempera and oil on canvas, 200 x 300 cm 1/6
Simon Pasieka, Tanz and Rausch, 2008, Tempera and oil on canvas, 98 x 146 cm
Simon Pasieka, Tanz and Rausch, 2008, Tempera and oil on canvas, 98 x 146 cm 2/6
Simon Pasieka, Pentagon, 2007 – 2008, Tempera and oil on canvas, 200 x 300 cm
Simon Pasieka, Pentagon, 2007 – 2008, Tempera and oil on canvas, 200 x 300 cm 3/6
Simon Pasieka, NO, 2008, Tempera and oil on canvas, 82 x 55 cm
Simon Pasieka, NO, 2008, Tempera and oil on canvas, 82 x 55 cm 4/6
Simon Pasieka, Lampion, 2008, Tempera and oil on canvas, 47 x 47 cm
Simon Pasieka, Lampion, 2008, Tempera and oil on canvas, 47 x 47 cm 5/6
Simon Pasieka, Kopf, 2008, Tempera and oil on canvas, 26,5 x 26,50 cm
Simon Pasieka, Kopf, 2008, Tempera and oil on canvas, 26,5 x 26,50 cm 6/6

Downloads

CV